život sa vjerom

Dobrodošli na moj blog01.10.2011.

* * *

U hadisu koji spominje Poslanikov, sallallahu 'alejhi we selleme, odlazak u Taif; onda kada je doživio mnoge neugodnosti, se prenosi da ga je Aiša, radijallahu 'anha, upitala: « Da li si ikada doživio teži dan od onoga na Uhudu? Reče: Svašta sam preživio od tvoga naroda, a najteže što sam od njih doživio je ono što se zbilo na dan Aqabe (u Taifu). Tada sam se predstavio Ibn Jalil ibn Abdi Kelalin-u, pa mi nije odgovorio onako kako sam ja želio. Od njih sam otišao mnogo uznemiren i zabrinut... Bio sam u zbunjen sve dok ne dođoh do mjesta Qarn Es-Su'alib. Tu podigoh glavu i ugledah oblačak iznad sebe koji mi je pravio hladovinu. Kada sam bolje pogledao, ugledah na njemu Džibrila kako me doziva: « Allah je čuo šta si im govorio, i kako su oni tebi odgovorili! Allah ti šalje meleka zaduženog za brda da mu narediš šta želiš da sa njima učini! » Tada me je zovnuo melek zadužen za brda, nazvao mi selam i rekao: « O Muhammede, uradit ću onako kako ti budeš želio! Ako želiš na njih ću srušiti dva brda!?» Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme, reče: «Naprotiv, nadam se da će Allah iz njhovih kičmi izvesti one koji će Ga obožavati, ne pripisujući Mu pri tome nikoga...» Buharija i Muslim.

01.10.2011.

AKO DUŠU NE ZAPOSLIŠ DOBRIM, ONA ĆE TEBE ZAPOSLITI ZLIM

Poznati islamski učenjak, Hafsa bint Sirin, govorila je: “O omladino, radite dok ste mladi, jer ja ne znam bolje vrijeme za rad i aktivnost od mladosti!” A imam Ahmed je govorio: “Mladost se najbolje može uporediti sa zalogajem koji čovjek stavi u usta pa mu ispadne.” Imam Ahmed je htio reći da cijeli ljudski život brzo prođe, a posebno mladost.

Prenosi se da je Fudajl ibn Ijad upitao jednog čovjeka: “Koliko imaš godina?” Odgovorio je: “Šezdeset.” Onda mu je Fudajl rekao: “Ti već šezdeset godina ideš ka svome Gospodaru. Sumnjaš li možda da nećeš stići i da se nećeš sresti s Njim?” Čovjek je odgovorio: “A gdje je onda izlaz i u čemu je spas?” Fudajl ibn Ijad mu je odgovorio: “Popravi ono što ti je ostalo od života, bit će ti oprošteno ono što je prošlo, a ako ne popraviš ono što ti je ostalo, bit ćeš kažnjen za ono što ti je prošlo i za ono što ti je ostalo od života.”

Jedanput je kod Omera ibn Abdul-Aziza, došao izrazito mršav čovjek, pa ga je halifa Omer ibn Abdul-Aziz upitao: “Zašto si toliko mršav?” Odgovorio je: “Kušao sam slasti dunjaluka i zaključio da su zapravo njegovi plodovi gorki. Zbog toga sam se posvetio noćnom bdijenju i postu u toku dana, a sve to je malo i beznačajno u odnosu na Allahovu nagradu i kaznu.”

Primjeri iskorištavanja vremena
Prve generacije muslimana su vodile računa o vremenu i trudile se da ga iskoriste u dobru i pokornosti Allahu. Za njih je vrijeme bilo nešto najdragocjenije i najskuplje i bili su svjesni da bogatstvo dunjalučko dođe i nestane,  a vrijeme kada prođe više se ne vraća. Rekao je Abdullah ibn Mes’ud: “Ni zbog čega se nisam toliko kajao kao zbog dana koji prođe i u kojem se smanji moj životni vijek, a ne povećaju se moja dobra dje
la.” Također je rekao: “Najmrže mi je vidjeti besposlenog čovjeka, koji se ne bavi ni dunjalučkim ni ahiretskim poslom.” Neko je pitao poznatog učenika Abdullaha ibn Omera, en-Nafia: “Šta je radio Ibn Omer u toku dana?” Odgovorio je: “Abdestio je za svaki namaz, a između svakog abdesta i namaza učio je Kur’an.”Imam Šafija je rekao: “Iz druženja sa sufijama ostala mi je jedna izreka kojom sam se okoristio: ‘Vrijeme je sablja, ako je ne iskoristiš ona će te posjeći, a ako dušu ne zaposliš dobrom, znaj da će ona tebe zaposliti zlom’.”
01.10.2011.

......LIJEK ZA BOLESTI NAŠE DUŠE 2

Imam Ebu Hanife rahmetullahi ‘alejhi., je bio upitan o statusu čovjeka koji kaže: „Ne žudim za džennetom, niti se plašim džehennema, niti se bojim Allaha dž.š.. Jedem mrcinu i klanjam namaz bez učenja Kur'ana i bez obavljanja ruku'a i bez obavljanja sedždi. Svjedočim uvjek onome što ne vidim očima i mrzim istinu, a fitna mi je draga.“
Učenici imama Ebu Hanife rahmetullahi ‘alejhi., rekoše: "Ovaj čovjek je stvarno problematičan."
Imam Ebu Hanife rahmetullahi ‘alejhi., ukratko odgovori:
„Ovaj čovjek se nada susretu sa Allahom dž.š., a ne žudi toliko za džennetom, i plaši se Allaha dž.š., a ne džehennemske vatre, i ne boji se toga da će Allah dž.š., nepravedan prema njemu biti po pitanju kažnjavanja. Jede mrcinu tj. jede ribu i skakavce, i klanja namaz bez Kur'ana, ruku'a i sedždi tj. klanja dženaze. Svjedoči onome što ne vidi tj. tevhid Allaha, a mrzi smrt – a hak/istina je. Voli pare i djecu – a fitna su."
Onaj što je postavio pitanje, na mah skoči i poljubi imama Ebu Hanifu rahmetullahi ‘alejhi., u glavu i reče: „Svjedočim da si ti pravo „bure“ znanja!“

01.10.2011.

LIJEK ZA BOLESTI NAŠE DUŠE 2......

Kada je potvorena A’iša, radijallahu ’anha, to je bilo zato što je do njih došla određena vijest koja se mogla protumačiti na više načina, pa su je neka bolesna srca protumačila na najgori način. Allah ukorava muslimane tog vremena za takav postupak, pa kaže:
- Zašto, čim ste to čuli, nisu vjernici i vjernice jedni o drugima dobro pomislili i rekli: „Ovo je očita potvora!“ Zašto nisu četvoricu svjedoka doveli? A pošto svjedoke nisu doveli, oni su onda kod Allaha lažljivci. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, i na ovom i na onom svijetu, već bi vas stigla teška kazna zbog onoga u što ste se upustili, kad ste to jezicima svojim prepričavati stali i kad ste na sva usta govorili ono o čemu niste ništa znali. Vi ste to sitnicom smatrali, ali je ono Allahu krupno. Zašto niste, čim ste to čuli, rekli: „Ne dolikuje nam da o tome govorimo, hvaljen neka si Ti! To je velika potvora!“ Allah vam naređuje da više nikad tako nešto ne ponovite, ako ste vjernici, i Allah vam propise objašnjava, a Allah sve zna i Mudar je. One koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna, i na ovom i na onom svijetu. Allah sve zna, a vi ne znate...-Sura En-Nur, 12-19.

Doista su pouke navedenih ajeta toliko mnogobrojne, da je nemoguće pobrojati ih na jednom mjestu.
Kaže Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, tavafeći oko Ka’be, gledajući u nju: „Tako mi onoga u Čijoj je ruci Muhammedova duša, svetost vjernika kod Allaha je veća od tvoje svetosti, njegov imetak, krv, i da se o njemu ne misli osim hajr.

23.09.2011.

LIJEK ZA BOLESTI NAŠE DUŠE 1

Naravno, kako nam je poznato za svaku bolest ima i lijek, pa tako i za ove bolesti naše duše i našeg srca koje sam navela u prijašnjim postovima ima lijek.

Prvo: Netraženje tuđih mahana, i nepostojanje želje da se one saznaju, zbog milosti prema ljudima: „O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, doista su neka sumnjičenja grijeh. I ne uhodite jedni druge, i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga – a vama je to odvratno. Zato se bojte Allaha, Allah, zaista, prima pokajanje i Samilostan je.“ (El-Hudžurat, 12.)

Osnova u islamu jeste lijepo mišljenje o ljudima, pogotovo onima kod koji ispoljavaju odlike islama, i na nama je da o njima donesemo sud muslimana čija je čast nama zabranjena da je narušimo u bilo kojem vidu. Od Sunneta Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, jeste neistraživanje tuđih mahana, nepostojanje želje da se one uopšte saznaju, i dobro provjeravanje vijesti koje nam govore o nekoj mahani nekog od muslimana.Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem je rekao: „Vjernik je onaj koji ne čini spletke drugima (ne istražuje tuđe zlo i takav je, ne zato što je neznalica, već što je plemenit i lijepa morala). A prezrenik je onaj koji misli da svojim varkama može sve postići."

Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: „Čuvajte se sumnjičenja, jer je sumnjičenje najlažniji govor.“

<3ESSELAMU ALEJKUM<3

23.09.2011.

BOLESTI NAŠIH DUŠA 4

4. Neobjektivnost i nepravda

Jedna od bolesti srca jeste i neobjektivnost pri ocjeni neistomišljenika, čiji je uzrok upravo u neiskrenosti i pristrasnosti prema nečemu, kada se koriste dupli standardi pri ocjeni nekog djela i osobe. Tako će se desiti da nepravedno nekog osudimo za neko djelo, a kada je u pitanju druga osoba prema kojoj smo pristrasni mi je nećemo osuditi zbog dotičnog djela i tražićemo joj opravdanja. Tako, ako kod nekog ima 90%
hajra, i pri njemu se nadje 10% negativnog, on će biti odbačen, i pored njegovih grešaka neće se osvrćati na toliki hajr, već će se zanemariti sav hajr pri toj osobi, dok, ako kod onoga prema kome smo pristrasni bude i više negativnosti, mi to nećemo vidjeti i bićemo neobjektivni i nerealni u donošenju sudova o konkretnim osobama. Takodjer se ovo ogleda i u svrstavanju svih ljudi u isti koš, pa se dešava da se svi novotari svrstaju u isti koš, ili svi griješnici, ili svi nevjernici, i sklonost gledanja na stvari „crno-bijelo“, što je velika nepravda
.
Uzrok svega ovoga jeste neiskrenost i neispravnost, jer svako djelo mora b
iti iskreno, radi Allaha, i ispravno, onako kako je to regulisano Sunnetom Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, u suprotnom će biti neiskreno – radi nefsa, pod izgovorom da je radi Allaha, i neispravno – regulisano prohtjevima duše, misleći pri tome da radimo dobro djelo.

<3ESSELAMU ALEJKUM<3

23.09.2011.

BOLESTI NAŠIH DUŠA 3

3. Gledanje spoljašnjosti ukoliko je to na štetu čovjeka

Među nekim krugovima muslimana se proširilo pogrešno shvatanje pravila da mi čovjeku sudimo na osnovu njegove spoljašnjosti, pa su počeli suditi o ljudima na osnovu tog pravila u svakoj situaciji, bilo da je to na štetu čovjeka ili na njegovu korist. To je usko povezano sa tumačenjem višesmislenih djela kod neke osobe, ili je pak njegov ogranak, i bolesna srca uvijek izabiraju onu goru opciju, pa ako vide čovjeka da radi neko djelo koje je na prvi pogled loše, iako može značiti i nešto pozitivno, ili nešto što nije grijeh, bolesna srca će izabrati sud o toj osobi upravo na osnovu onoga kako im na prvi pogled i izgleda dotično djelo.

Bolje je nevinog kazniti, za svaki slučaj, da se ne desi da krivog oslobodimo

Kod bolesnih srca je takodjer zastupljena praksa „iksiranja“ ljudi i njihovo odbacivanje „za svaki slučaj“. Mnogi razmišljaju, svjesno ili nesvjesno, po principu „Bolje je nevinog kazniti, za svaki slučaj, da se ne desi da krivog oslobodimo“, jer, kako kažu, treba Allahov propis primijeniti, radujući se pri tome kada za nekog „otkriju“ da je novotar, ili pak nevjernik, ne pridržavajući se pri tome nikakvih islamskih principa.  Tako npr., ako se pri nekome nadje neka novotarija, bolesna srca će odmah osuditi tu osobu kao novotara,
Uz to može još doći i mržnja prema onome ko nije zaslužio mržnju ili bojkot onoga ko nije zaslužio bojkot, dodajući na pogrešno donešeni sud o nekoj osobi i pogrešna osjećanja, a zatim i pogrešno postupanje prema toj osobi, promašivši pri tome suštinu i cilj svega toga u potpunosti.

<3ESSELAMU ALEJKUM<3

23.09.2011.

BOLESTI NAŠIH DUŠA 2

2. Tumačenje govora i postupaka na ružan način.

Čovjek je sklon da se pokorava šejtanskim vesvesama i prohtjevima svoje duše u svemu, pa i u donošenju sudova o drugima i tumačenju tuđih postupaka, osim kome se Allah smiluje. To uzrokuje kod njega sklonost ka ružnom mišljenju o bratu muslimanu, što biva jedan od razloga prljanja srca ljudi i kvarenja međuljudskih odnosa. Pogledajmo u hadis, koji se nalazi u Muslimovom Sahihu, a u kome se kaže


„Bio je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, sa jednom od svojih žena, pa je pored njega prošao čovjek,
te ga je pozvao i rekao: „O čovječe, ovo je moja žena ta i ta.“ Ovaj reče: „O Allahov Poslaniče, da sam za nekog nešto mislio, pa ne bih za tebe to pomislio!“ Pa reče Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem: „Doista šejtan kola čovjekom poput krvi.“

Iz ovoga vidimo da je inače sklonost čovjeka da o drugome donosi negativnije zaključke, a da je upravo šejtan taj koji ga na to
navodi, iz čega zaključujemo da je ispravno upravo suprotno od toga. Zato je veoma bitno razjasniti kako shvatiti tuđe postupke ili riječi koji se mogu protumačiti na više načina.
Ovo sve može biti produkt zavisti, mržnje, bolesti srca u traženju tuđih mahana, ili pak nepoznavanja samog islama Na nama je da iskorijenimo ove bolesti, uz Allahovu pomoć, i na tome trebamo raditi.

<3ESSELAMU ALEJKUM<3

23.09.2011.

BOLESTI NAŠIH DUŠA 1

Od najraširenijih bolesti duša jesu sljedeće pojave: Prvo: Traženje tuđih mahana u samom startu, uz postojanje želje da se one saznaju. Ovo je prva greška u koju upada većina ljudi, pri čemu se najčešće vijesti uopšte ne provjeravaju, i pri čemu se ima vrlo malo edeba, da čak dolazi do čistog uhodjenja ljudi i kopanja po njihovim govorima i djelima, kako bi se našla neka manjkavost, grijeh, novotarija, ili nešto gore od toga. Ovo pogotovo važi za ljude koji su naši neistomišljenici u nečemu, ili smo u nekoj zavadi i tome slično. Kada se nadje mahana, onda uglavnom reagujemo u smislu „znao sam da je takav“, ukoliko smo u poodmaklom stadijumu ove bolesti, ili „razočaran sam“, ukoliko nismo baš toliko bolesni, ili „šteta...“ ukoliko smo u početnom stadijumu. Uzrok ove bolesti je to što se pri traženju mahana koristi dvogled umjesto ogledala. Tako neki koriste jači dvogled, neki slabiji, shodno jačini sljepila srca i zastupljenosti ove bolesti kod njega, dok neki čak koriste i mikroskop, a neki se bave čak i izmišljanjem, u odmaklijem stadijumu ove bolesti, pa što je bolest srca gora, izmišljanje je teže i opasnije, toliko da čovjek sa najbolesnijim srcem može izmišljati drugima ne samo grijehe i novotarije, nego čak i kufrove i širkove, da nas Allah sačuva toga.
Kaže Resulullah, sallallahu alejhi we sellem: „Neko od vas vidi trun u oku svoga brata, a zaboravlja deblo u svom oku.“

<3ESSELAMU ALEJKUM<3


Noviji postovi | Stariji postovi
<< 11/2011 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930
LOGO BLOGA

život sa vjerom


MOJI PRIJATELJI

Duh Koji Hoda
Život je........bezgranična poezija bola i tuge
Dusa u Bosni tijelo u Njemackoj
Farmasi i Oriflame kozmetika
Svjetlost mojih ociju
Hikaje- mudrosti
Bosnian nasheeds
Ispod neba
Moj put
Qalb
أمل -AMAL NEVER GIVE UP
moje:))))
Oplaneti se - recikliraj
TA-HA
LJEPOTA DUSE
moje....
_Merdžani Islama_
...i još ima naDe...❤
Pearl of Islam _لؤلؤة الإسلام
Da ti kazem...
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Bašča mirisnih ruža
AMANet MREŽA
JEDNOĆA STVORITELJA
muslima
Uvod u Islam
Hijab.....moj život
MILOST STVORITELJA
الاسلام هو حياتي -Islam je moj zivot
Vahdanijjet
Ograničena vremenom
Čudan zeman nastade
__malo drugačija mama!__
*....Min kully Qalbin...*
Put vjernika
SLIKA ZIVOTA
SABUR-DOVA-USPJEH
Govor srca
''Tako mi jutra i noći kad se utiša...''
Dunyaluk
inartina
pričaj mi makar bajke bile to
Smiraj duše
Skovana Od Vremena
El Qadr
SVIJETLO KUR'ANA
dever dunya
Biser iz mora
Dawa BiH
Smiraj srca moga...
više...


MUDRE IZREKE HASANA EL - BASRIJA
KUR'ÂN-I KERIM

"Samo su pravi muslimani oni, čija srca od straha zatrepte, kada se spomene Božije ime, a kada im se uče Božiji ajeti, to im poveća njihovo vjerovanje i oni se na svog Gospodara oslanjaju. To su oni koji namaz kla­njaju i dijele od onoga što smo im dali. To su samo pravi muslimani. Oni kod Boga imaju visoki stepen, oprost i časne blagodati." (Suretul-enfal, ajet: 2-4)

Uzvišeni Allah u časnom Kur’anu veli:

"Allah je Onaj:

Koji me je stvorio i na Pravi put me uputio

i Koji me hrani i poji

i Koji kad se razbolim liječi

i Koji će mi život oduzeti i koji će me poslije proživjeti

i Koji će mi, nadam se, grijehe moje na Sudnjem danu oprostiti!

Gospodaru,podari mi znanje i uvrsti me među odabrane robove!"(Sure Eš-Šuara,ajet: 78-83)

BROJAČ POSJETA

19050